top of page

Zakelijke en Arbeidsmediation 

Van Conflict naar "Win-Win"

Conflicten in de zakelijke wereld nemen toe en daarmee de vraag naar mediation, omdat een rechtsgang vrijwel altijd de laatste, en vanuit financieel oogpunt een onaantrekkelijke stap is. Een conflictanalyse in een vroeg stadium ligt meer voor de hand. Hiermee krijgt u inzicht in de kansrijkheid. Nog belangrijker is het om de relatie te verbeteren door conflicten te voorkomen, of om te buigen naar kansen. Als MfN-registermediator en Conflictadviseur help ik uw bedrijf bij het bemiddelen van zakelijke geschillen met klanten, leveranciers en ook consumenten. Ook kan ik bemiddelen als er dreigende conflicten zijn tussen samenwerkingspartners.

Conflict als Kans

Veel belangrijker is het om klachten en conflicten te voorkomen. Door klachten vroegtijdig te signaleren en dit proactief met klanten, leveranciers en samenwerkingspartners te bespreken ontstaat er een vertrouwensband die veelal leidt tot langdurige en duurzame samenwerking. Een klant zal u dan in toenemende mate aanvullende opdrachten toevertrouwen, waarbij u meer wordt gezien als partner.

De Aanpak

Mijn aanpak is erop gericht om uw organisatie intern proactief te maken en richting klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. Het vroegtijdig signaleren van klachten en conflicten leidt tot proactieve oplossingen.  Daarmee levert u toegevoegde waarde en daardoor zal het vertrouwen in uw organisatie toenemen.

 

Vergelijkbaar met het mediation proces, is het verbeteren van de communicatie de sleutel naar het succesvol afstemmen van wederzijdse belangen. Van “conflict” naar “win-win”.

Belangrijkste uitgangspunten voor Integraal Conflictmanagement:

 • Het conflict als aanjager voor kwaliteitsverhoging van een product of dienst,

 • Het oplossen van bestaande conflicten in een zo vroeg mogelijk stadium,

 • Het leereffect van het conflictproces, hoe je conflicten kunt voorkomen en hoe kun je een conflict omzetten in een kans

De Solve2gether aanpak bestaat op hoofdlijnen uit:

 • Conflictanalyse, wat voor soort conflict is het:

 • Wat zijn de conflictkosten:

 • Wat is de conflictoplossing methode (bv coaching, bemiddeling, mediation, arbitrage)

 • Hoe kunnen in de toekomst conflicten worden voorkomen o.a. met ​Integraal conflictmanagement voor bredere aanpak

Gebaseerd op deze uitgangspunten en mijn eigen ervaringen heb ik het “Solve2gether Program” ontwikkeld. Deze methode helpt uw organisatie om  relaties te verbeteren, te verduurzamen en uw bedrijfsresultaat te verhogen.

Het Solve2gether Program bestaat uit een gestructureerde aanpak waarbij u kunt kiezen om het programma zelf te implementeren of voor ondersteuning door mij.

De Resultaten

Het Solve2gether Program zal leiden tot

 • Verbeteren van de relaties (klanten, leveranciers en samenwerkingsparners)

 • Behoud van die relaties

 • Hogere kwaliteit van product of dienstverlening

 • Ontdekken en benutten van extra omzetkansen

 • Gemotiveerde medewerkers

 • Betere samenwerking met partners

Arbeidsmediation

Conflict op het werk

Een directeur en adjunct-directeur van een scholengemeenschap die elkaar verwijten dat ze hun werk niet goed doen. Een leidinggevende die een van zijn projectmanagers passeert voor een belangrijk project. Een team agenten waar de sfeer verziekt is en niemand meer werk van elkaar overneemt.

Deze voorbeelden van geschillen op het werk zijn aan de orde van de dag en kunnen voor behoorlijk wat spanning zorgen. Dit beperkt het vermogen tot reflectie en creativiteit, en dat heb je juist nodig bij het oplossen van complexe problemen. De gevolgen van het niet oplossen zijn verminderde prestaties en, in het ergste geval, mogelijk langdurig verzuim.

Weer kijken naar de toekomst

Arbeidsconflicten blijven vaak lang sluimeren en sudderen, want vermijden is een veelgebruikte stijl van conflicthantering in werksituaties. Als er toch voldoende bereidheid is om het op te lossen, maar beide partijen weten niet hoe, kan een mediation traject helpen om het verleden af te sluiten en weer te gaan bouwen aan de toekomst. Dat kan zorgen voor een herstelde samenwerking of juist dat er in goed overleg afscheid wordt genomen. Door vroegtijdig mediation in te zetten wordt onnodige schade voor betrokken partijen voorkomen. Het bevorderen van de “creatieve” dialoog zorgt ervoor dat er weer in alle openheid gekeken wordt naar wat er wel kan.

Als mediator zal ik niet eenzijdig focussen op het bereiken van een overeenkomst, maar op wat partijen echt nodig hebben om een bevredigende afloop te ervaren.

bottom of page